Centre Cultural Sant Josep

Bases

 • 7è CONCURS DE VIDEOCLIPS INDEPENDENTS DE L’HOSPITALET

  BASES CONCURS VIDEOCLIPS 2011.

  Primera.- Objecte.
  L’objecte d’aquestes bases és regular l’organització, presentació i atorgament de premis a videoclips, en la setena edició dels concurs de videoclips de l’Hospitalet en el marc del Festival CL’HIPS 2011. 

  Segona.- Videoclips.
  Poden presentar-se peces realitzades com a suport publicitari o complementàries de treballs discogràfics de segells independents o realitzades directament pels músics, que reuneixin les condicions determinades en aquestes bases. 

  Tercera.- Concursants.
  Poden participar-hi les persones físiques majors d’edat, i les persones jurídiques que tinguin capacitat d’obrar. En el cas de les persones jurídiques s’haurà de designar l’autor del videoclip que serà, en el seu cas, el guardonat finalment. 

  Quarta.- Condicions i prohibicions.
  • S’admeten treballs inèdits o que hagin estat publicats entre els anys 2009 i 2011, ambdós inclosos.
  • Cada participant podrà presentar tots els videoclips que desitgi sense cap limitació.
  • Els videoclips presentats al concurs passen a formar part del fons del concurs, independentment de que hagin estat premiats o no, des del mateix moment de la seva presentació formal i no s’admetrà cap tipus de reclamació.
  • No es poden presentar treballs premiats en edicions anteriors, i aquells que el seu contingut incorri en causa d’exclusió a judici motivat de la comissió organitzadora, quan el seu contingut atempti o vulneri els drets humans, fomenti la violència, o la discriminació per raó de sexe, raça o qualsevol altre tipus de discriminació.
  • Les persones participants hauran d’ostentar els drets de propietat intel•lectual i de disposició legal de la imatge de les persones, que en el seu cas, apareguin en el vídeo presentat a concurs. Per aquesta raó assumeixen qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol tipus d’acció o reclamació, formulada per qualsevol persona, tant física com jurídica, pública o privada, que consideri afectats els seus drets.
  • La presentació de qualsevol acció o reclamació fonamentada de tercers , sobre contingut, autoria, o qualsevol altre aspecte del videoclip presentat, comportarà el cessament en la participació en el concurs.
  • El fet de participar en el concurs implicarà:
  a. el coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases i les decisions, tant de la comissió organitzadora com del jurat.
  b. Que les persones participants cedeixen, sense exclusivitat, els drets a l’Ajuntament i a la empresa col•laboradora per fer efectiva la difusió, comunicació pública, distribució i reproducció o qualsevol altre dret previst a la legislació vigent sobre propietat intel•lectual dels videoclips presentats a concurs, per a portar a terme la difusió del concurs.
  • La comissió organitzadora resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquestes bases, sent les seves decisions indiscutibles. 

  Cinquena.- Inscripció i admissió.
  La participació serà en línia, a través del lloc web de DAILYMOTION, col•laborador del festival. El vídeo serà publicat en una pàgina del lloc web dedicada al concurs i disponible a l’adreça: http://w.w.w.dailymotion.com/contest/festival_clhips_2011
  Qualsevol persona que vulgui participar en el concurs s’ha de registrar per participar, convertint-se així en un participant elegible. La inscripció és gratuïta i està disponible en el lloc de socis de Dailymotion.
  Com a part del procés de registre, els participants tenen l’obligació de presentar la informació requerida en el formulari d’inscripció disponible al lloc de socis i en el formulari d’inscripció específic del concurs.
  Una vegada completat el registre per al concurs, s’han de seguir les instruccions en línia per a completar, codificar i pujar els videoclips.
  S’ha de completar el procés d’inscripció i pujar els videoclips dins del termini de presentació.
  S’ha d’adjuntar als treballs, mitjançant el formulari previst en el lloc web a aquests efectes, els crèdits complerts de tot el procés de producció del videoclip, que ha d’incloure, com a mínim:
  ? El nom del tema
  ? El nom del grup intèrpret
  ? El nom de l’autor/a del videoclip.
  ? L’adreça, adreça electrònica i telèfon de contacte de l’autor.
  ? La producció
  ? L’any de realització
  ? La persona de contacte i la seva adreça
  La data de presentació de les obres s’inicia a les 0 hores del 4 de juny de 2011 i finalitzarà el 31 d’agost de 2011 a les 24 hores (GMT +01.00).

  Sisena.- Jurat.
  El jurat es constituirà en sessió única, amb la finalitat de decidir els premis que les presents bases contemplen com de decisió del jurat, en el termini màxim de 15 dies abans de la data de lliurament dels premis.
  La composició del Jurat és la següent:
  • President: El regidor/a de cultura o la persona en qui delegui
  • Vicepresident: La Regidora delegada del Districte I, o persona en qui delegui.
  • Vocals:
  ? El director del Festival, Ferran Farré.
  ? El representant del Centre Cultural Sant Josep, Josep Mª Arnas.
  ? El representant de l’Associació Cultural BAD, José Luís Martín.
  En cas que renunciés algun dels vocals, es designarà per part del Director del Festival, una altra persona de reconeguda vàlua personal i professional del sector musical o audiovisual.
  • Secretària: la Secretària General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat o persona en qui delegi, sense vot i als sols efectes d’aixecar Acta de la presa de decisió.
  El Jurat quedarà vàlidament constituït amb la presència del president/a, la secretària i dos vocals. La decisió del jurat serà inapel•lable i no susceptible de recurs. 

  Setena.- Comissió organitzadora.
  La comissió organitzadora estarà formada per:
  • La Cap de secció de Foment de la Cultura, Rosa Mª Muga
  • El representant del Centre Cultural Sant Josep, Josep Ma Arnas
  • El representant de l’Associació cultural BAD, José Luís Martín.
  • El Director del Festival, Ferran Farré.
  La comissió organitzadora farà una selecció prèvia dels treballs presentats, per facilitar la deliberació del Jurat i resoldrà les incidències durant el procés del concurs, i haurà de deixar constància escrita i motivada de les seves decisions, ostentant així mateix la facultat d’interpretar aquestes bases. 

  Vuitena.- Criteris de valoració.
  Per a la concessió dels premis es tenen en compte els criteris següents:
  ? La direcció o realització.
  ? El muntatge i la qualitat tècnica.
  ? El desenvolupament creatiu.
  ? La coherència entre la música i l’aspecte visual. 

  Novena.- Premis.
  1. El jurat concedeix dos premis:
  ? Primer premi: 1.500.- euros.
  ? Segon premi: 1.000.- euros. 

  2. Premi del públic: 500.- euros, al videoclip més votat “on line” a la web de Dailymotion: http://www.dailymotion.com/contest/festival_clhips_2011. El període de votació del públic tindrà lloc entre els dies 15 de setembre i 12 d’octubre de 2011, ambdós inclosos.

  3. Premi del públic per al videoclip presentat per un realitzador/a resident a l’Hospitalet: 300.- euros, pel videoclip més votat “on line” a la web de Dailymotion: http://www.dailymotion.com/contest/festival_clhips_2011, presentat per un realitzador/a resident a l’Hospitalet. El període de votació del públic tindrà lloc entre els dies 15 de setembre i 12 d’octubre de 2011, ambdós inclosos.
  Els premis es poden considerar deserts a criteri del jurat i atesa la qualitat de les obres presentades.
  Es considera creditor/a del premi la persona inscrita a la fitxa tècnica com a autor del videoclip.
  El veredicte, indiscutible, es donarà a conèixer el mateix dia de l’acte del lliurament dels premis. El pagament de tots els premis, taxes i/o recàrrecs, si s’escau, que es derivin de la concessió dels premis, seran a càrrec exclusiu del guanyador del premi.
  Els treballs premiats s’emetran en programes especialitzats de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya. Així mateix, i sense exclusivitat, cedeixen a l’Ajuntament la difusió, comunicació pública, distribució i reproducció o qualsevol altre dret previst a la legislació vigent sobre propietat intel•lectual dels videoclips presentats a concurs. 

  Desena.- Lliurament dels premis.
  El lliurament dels premis es farà el dia 14 d’octubre de 2011.
  Els videoclips s’exhibiran, en funció de la participació i criteri de la comissió organitzadora, o bé tots els videoclips participants, o bé una selecció dels mateixos.
  Els participants podran obtenir més informació sobre l’acte de lliurament dels premis a la web: www.ccsantjosep.cat 

  Onzena.- Protecció de dades de caràcter personal.
  D’acord amb el disposat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, i es podrà exigir en qualsevol moment i davant l’Oficina d’Atenció ciutadana (c. Girona, 10 planta baixa), el dret d’accés, rectificació i cancel•lació de les dades. 

  Dotzena.- Responsabilitat.
  L'organitzador i Dailymotion, no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol equip, la transmissió en línia de telèfon, o fallades tècniques que poden ocórrer durant la participació en el Concurs o per qualsevol activitat relacionada amb el concurs (incloent, sense limitació, la fase de votació del concurs) , o per robatori, destrucció o accés no autoritzat o alteració dels materials del concurs d'entrada. L'organitzador i l’empresa col•laboradora no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, demora en l'operació o transmissió, fallades o mal funcionament tècnic de qualsevol xarxa o línies telefòniques, sistemes informàtics en línia, servidors, proveïdors, equips informàtics, programari, correu electrònic, o navegadors, ja sigui a causa de problemes tècnics, la congestió del trànsit a Internet o en qualsevol lloc web, o per raó de qualsevol combinació dels anteriors (incloent, sense limitació, qualsevol d'aquests problemes que poden donar lloc a la impossibilitat d'accedir al participant al web, o per a enviar els materials de concurs). 

  Tretzena.- Publicitat de la convocatòria.
  Les presents Bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al DOGC fent una ressenya del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a on consti la seva publicació íntegra, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i a qualsevol mitjà de comunicació que afavoreixi la seva difusió.

  En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol•licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir-hi els drets d’accés, de rectificació, de cancel•lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa). 08901- L’Hospitalet. Telèfon 93 402 94 94 . info@l-h.cat  Centre Cultural Sant Josep
  Avda. Isabel la Catòlica, 32
  08901 L’Hospitalet
  Tel. 93 337 06 12
  ccultural.santjosep@l-h.cat

  Horari : de dilluns a divendres de 16.00 a 22.00 h.

  .  
 • BASES CONCURS DOCUCLIPS 2011. 

  Primera.- Objecte.
  L’objecte d’aquestes bases és regular l’organització, presentació i atorgament de premis a docuclips, en la tercera edició del concurs de docuclips de l’Hospitalet en el marc del Festival CL’HIPS 2011. 

  Segona.- Docuclips.
  Es pot presentar qualsevol treball de curta durada, d’investigació, recerca, documentació, recull, etc. Que abordi un tema relacionat amb la música o els seus intèrprets. 

  Tercera.- Concursants.
  Poden participar-hi les persones físiques majors d’edat, i les persones jurídiques que tinguin capacitat d’obrar. En el cas de les persones jurídiques s’haurà de designar el autor del docuclip que serà, en el seu cas, el guardonat finalment. 

  Quarta.- Condicions i prohibicions.
  • S’admeten treballs inèdits o que hagin estat publicats entre els anys 2009 i 2011, ambdós inclosos.
  • Cada participant podrà presentar tots els docuclips que desitgi sense cap limitació.
  • Els docuclips presentats al concurs passen a formar part del fons del concurs, independentment de que hagin estat premiats o no, des del mateix moment de la seva presentació formal i no s’admetrà cap tipus de reclamació.
  • No es poden presentar treballs premiats en edicions anteriors, i aquells que el seu contingut incorri en causa d’exclusió a judici motivat de la comissió organitzadora, quan el seu contingut atempti o vulneri els drets humans, fomenti la violència, o la discriminació per raó de sexe, raça o qualsevol altre tipus de discriminació.
  • Les persones participants hauran d’ostentar els drets de propietat intel•lectual i de disposició legal de la imatge de les persones, que en el seu cas, apareguin en el vídeo presentat a concurs. Per aquesta raó assumeixen qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol tipus d’acció o reclamació, formulada per qualsevol persona, tant física com jurídica, pública o privada, que consideri afectats els seus drets.
  • La presentació de qualsevol acció o reclamació fonamentada de tercers , sobre contingut, autoria, o qualsevol altre aspecte del videoclip presentat, comportarà el cessament en la participació en el concurs
  • El fet de participar en el concurs implicarà:
  a. el coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases i les decisions, tant de la comissió organitzadora com del jurat.
  b. Que les persones participants cedeixen, sense exclusivitat, els drets a l’Ajuntament per fer efectiva la difusió, comunicació pública, distribució i reproducció o qualsevol altre dret previst a la legislació vigent sobre propietat intel•lectual dels videoclips presentats a concurs, per a portar a terme la difusió del concurs.
  • La comissió organitzadora resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquestes bases, sent les seves decisions indiscutibles. 

  Cinquena.- Inscripció i admissió.
  • La inscripció es formalitza des del moment de la recepció dels documentals per la comissió organitzadora.
  • Els documentals s’han d’enviar en un sobre tancat, amb el títol clarament visible.
  • Els treballs s’han de presentar en format DVD (PAL 720 x 576).
  • La durada del documental no serà inferior a 5 minuts ni superior a 15 minuts.
  • En documentals on apareguin idiomes diferents al català o castellà, haurà d’estar subtitulat en qualsevol d’aquests dos idiomes.
  • La presentació del documental ha d’incloure, com a mínim:
  ? El títol
  ? El breu resum del contingut
  ? El nom de l’autor o autora del documental
  ? L’’adreça, l’adreça electrònica i el telèfon de l’autor del documental
  ? La producció
  ? L’any de realització
  La data de presentació de les obres s’inicia el 4 de juny de 2011 i finalitzarà el 31 d’agost de 2011.
  Les obres es podran presentar al Centre Cultural Sant Josep (Av. Isabel la Catòlica, 32 CP08901, L’Hospitalet de Llobregat) fins al divendres 15 de juliol. També es podran lliurar a qualsevol dels registres generals de l’Ajuntament fins al 29 de juliol i al registre central (carrer de Josep Prats, 2) durant el mes d’agost.
  Sisena.- Jurat. 

  El jurat es constituirà en sessió única, amb la finalitat de decidir els premis que les presents bases contemplen com de decisió del jurat, en el termini màxim de 15 dies abans de la data de lliurament dels premis.
  La composició del Jurat és la següent:
  • President: El regidor/a de cultura o persona en qui delegui
  • Vicepresident: La Regidora delegada del Districte I, o persona en qui delegui.
  • Vocals:
  ? El director del Festival, Ferran Farré.
  ? El representant del Centre Cultural Sant Josep, Josep Mª Arnas.
  ? El representant de l’Associació Cultural BAD, José Luís Martín.
  En cas que renunciés algun dels vocals, es designarà per part del Director del Festival, una altra persona de reconeguda vàlua personal i professional del sector musical o audiovisual.
  • Secretària: la Secretària General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat o persona en qui delegi, sense vot i als sols efectes d’aixecar Acta de la presa de decisió.
  El Jurat quedarà vàlidament constituït amb la presència del/a President/a, la secretària i dos vocals. La decisió del jurat serà inapel•lable i no susceptible de recurs. 

  Setena.- Comissió organitzadora.
  La comissió organitzadora estarà formada per:
  • La Cap de secció de Foment de la Cultura, Rosa Mª Muga
  • El representant del Centre Cultural Sant Josep
  • El representant de l’Associació cultural BAD, José Luís Martín.
  • El Director del Festival, Ferran Farré.
  La comissió organitzadora farà una selecció prèvia dels treballs presentats, per facilitar la deliberació del Jurat i resoldrà les incidències durant el procés del concurs, i haurà de deixar constància escrita i motivada de les seves decisions, ostentant així mateix la facultat d’interpretar aquestes bases. 

  Vuitena.- Criteris de valoració.
  Per a la concessió dels premis es tenen en compte els criteris següents:
  ? La direcció o realització.
  ? El muntatge i la qualitat tècnica.
  ? El desenvolupament creatiu. 

  Novena.- Premis.
  El jurat concedeix dos premis:
  1. Premi: 1.000.- euros, al millor docuclip relacionat amb la música o sobre els seus intèrprets.
  2. Premi 500.- euros, al millor documental sobre l’Escola de Música Centre de les Arts de L’Hospitalet de Llobregat (EMCA). 

  Els premis es poden considerar deserts a criteri del jurat i atesa la qualitat de les obres presentades.
  Es considera creditor/a del premi la persona inscrita a la fitxa tècnica com a autor del docuclip.
  El veredicte, indiscutible, es donarà a conèixer el mateix dia de l’acte del lliurament dels premis. El pagament de tots els premis, taxes i/o recàrrecs, si s’escau, que es derivin de la concessió dels premis, seran a càrrec exclusiu del guanyador del premi.
  Els treballs premiats es publicaran en format DVD i es distribuiran als mitjans especialitzats i agents del sector. Així mateix, i sense exclusivitat, cedeixen a l’Ajuntament la difusió, comunicació pública, distribució i reproducció o qualsevol altre dret previst a la legislació vigent sobre propietat intel•lectual dels docuclips presentats a concurs. 

  Desena.- Lliurament dels premis.
  El lliurament dels premis es farà el dia 14 d’octubre de 2011.
  Els docuclips s’exhibiran, en funció de la participació i criteri de la comissió organitzadora, o bé tots els docuclips participants, o bé una selecció dels mateixos.
  Els participants podran obtenir més informació sobre l’acte de lliurament dels premis a la web: www.ccsantjosep.cat 

  Onzena.- Difusió pública dels docuclips.
  Una selecció dels treballs participants es publicaran en format DVD i es distribuiran als mitjans especialitzats i agents del sector. Així mateix, i sense exclusivitat, cedeixen a l’Ajuntament la difusió, comunicació pública, distribució i reproducció o qualsevol altre dret previst a la legislació vigent sobre propietat intel•lectual dels docuclips presentats a concurs. 

  Dotzena.- Protecció de dades de caràcter personal.
  D’acord amb el disposat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, i es podrà exigir en qualsevol moment i davant l’Oficina d’Atenció ciutadana (c. Girona, 10 planta baixa), el dret d’accés, rectificació i cancel•lació de les dades.
  Tretzena.- Responsabilitat. 

  L'organitzador no assumeix cap responsabilitat per els enviament o fallades tècniques del material de concurs. Així com tampoc es fa responsable per robatori, pèrdua o força major d’aquests materials.
  Catorzena.- Publicitat de la convocatòria.
  Les presents Bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al DOGC fent una ressenya del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a on consti la seva publicació íntegra, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i a qualsevol mitjà de comunicació que afavoreixi la seva difusió.


  En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol•licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir-hi els drets d’accés, de rectificació, de cancel•lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa). 08901- L’Hospitalet. Telèfon 93 402 94 94 . info@l-h.cat  Centre Cultural Sant Josep
  Avda. Isabel la Catòlica, 32
  08901 L’Hospitalet
  Tel. 93 337 06 12
  ccultural.santjosep@l-h.cat

  Horari : de dilluns a divendres de 16.00 a 22.00 h.
  .  
  Document
  No hi ha informació disponible
 • Pessics de ciència
 • DIGITICS
 • Arts plàstiques i visuals
 • CL´HIPS Festival de Videoclips independientes de L´Hospitalet
 • Xarxa d´intercanvi de coneixements
Centre Cultural Sant Josep | Av. Isabel la Catòlica, 32 | 08901 L'Hospitalet | Tel. 93 337 06 12 | ccultural.santjosep@l-h.cat
Anar a www.l-h.cat